Phòng Quản lý Tổng hợp

1. Nguồn nhân lực: 

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thanh Hoàn

Phó trưởng phòng: ThS. Hồ Lệ Thu; CN. Nguyễn Quang Thành

 

Các cán bộ, viên chức:

- CN. Nguyễn Thị Mai Hằng

- CN. Lại Thị Hạnh

- CN. Chu Thị Vân

- CN. Nguyễn Thị Mỹ Hảo

- CN. Lưu Thị Ngọc Ánh

- CN. Hà Thị Thanh Thúy

- Ông Nguyễn Thành Lương

- Ông Nguyễn Văn Thái

- Ông Nguyễn Hồng Dũng

 

Liên lạc: Tầng 1 & Tầng 2, nhà A27, Viện Địa lý

 

2. Chức năng, nhiệm vụ:

  • Quản lý hành chính, văn thư lưu trữ;
  • Quản lý khoa học, tài chính và nhân sự;
  • Thực hiện chức năng đối nội và đối ngoại;
  • Quản lý đào tạo đại học, sau đại học và hợp tác quốc tế;
  • Quản lý công tác thông tin tư liệu, thư viện và xuất bản khoa học;
  • Quản lý cơ sở hạ tầng và các tài sản khác.
Liên kết website khác