Từ ngày 01/8/2016, TS. Đào Đình Châm là Viện trưởng Viện Địa lý

02/08/2016 12:59

Ngày 18/7/2016, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ra Quyết định số 1115/QĐ-VHL bổ nhiệm ông Đào Đình Châm, Tiến sỹ, Phó Viện trưởng Viện Địa lý giữ chức Viện trưởng Viện Địa lý


Ngày 01/8/2016, Viện Địa lý có Thông báo số 170/TB-ĐL về việc giới thiệu chức danh Viện trưởng đối với TS Đào Đình Châm. TS. Đào Đình Châm chính thức được bổ nhiệm là Viện trưởng Viện Địa lý từ ngày 01/8/2016.

Cùng đợt này, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc khác, bao gồm:

 


Quyết định số 1036/QĐ-VHL ngày 05/7/2016 về việc bổ nhiệm ông Hà Quý Quỳnh, Tiến sỹ, Phó Trưởng Ban Ứng dụng và triển khai công nghệ giữ chức Trưởng Ban Ứng dụng và triển khai công nghệ.

Quyết định số 1112/QĐ-VHL ngày 18/7/2016 về việc bổ nhiệm ông Đỗ Huy Cường, Tiến sỹ, Phó Viện trưởng Viện Địa chất và Địa Vật lý biển giữ chức Viện trưởng Viện Địa chất và Địa Vật lý biển.

Quyết định số 1114/QĐ-VHL ngày 18/7/2016 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sinh, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Phó Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật giữ chức Viện trưởng Viện Sinh  thái và Tài nguyên Sinh vật.

Quyết định số 1116/QĐ-VHL ngày 18/7/2016 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Trung, Tiến sỹ, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ giữ chức Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ.

 


Lễ bổ nhiệm sẽ Viện Hàn lâm tổ chức công bố cùng với việc bổ nhiệm các lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc khác trong thời gian sắp tới.

TS. Đào Đình Châm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Địa lý từ tháng 10 năm 2015, trước đó là Trưởng phòng Quản lý Tổng hợp Viện Địa lý./.

Tổng hợp từ Bản tinh Khoa học và Công nghệ số 19, tháng 7/2016 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Liên kết website khác