Quy chế chi tiêu nội bộ Viện Địa lý

17/02/2017 05:53
QUI CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ CỦA VIỆN ĐỊA LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số152 /QĐ-ĐL ngày12 tháng 8 năm 2013 của Viện trưởng Viện Địa lý)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích:

1. Quản lý, sử dụng các nguồn thu, chi đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ của Viện.

2. Khuyến khích khai thác, mở rộng nguồn thu, tăng thu nhập cho người lao động, thu hút và phát triển nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Viện.

3. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động. Tạo quyền chủ động cho cán bộ, viên chức trong Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Điều 2. Nguyên tắc:

1. Đảm bảo tập trung dân chủ, công khai trong Viện, lấy ý kiến tham gia đóng góp của các đơn vị, cá nhân.

2. Đảm bảo quản lý tập trung các khoản thu – chi, tăng cường công tác quản lý tài chính theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

3. Các khoản chi phải đảm bảo tuân theo qui định quản lý tài chính của Nhà nước và qui chế chi tiêu nội bộ của Viện.
Không dùng kinh phí của đơn vị để mua sắm tài sản, đồ dùng trang bị tại nhà riêng hoặc cho cá nhân mượn (trừ điện thoại công vụ của Viện trưởng có tiêu chuẩn theo qui định của Nhà nước).
 
Điều 3:  Đối tượng áp dụng:

Áp dụng cho tất cả các đối tượng có liên quan đến các hoạt động thu – chi của Viện trừ một số khoản phải thực hiện theo qui định riêng của Nhà nước.

(xem tiếp trong file đính kèm mục Tài liệu lưu hành nội bộ)
Liên kết website khác