Quy chế tạm thời về quản lý, sử dụng tài sản

17/02/2017 05:57


 
VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
VIỆN ĐỊA LÝ


 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
               
Hà Nội, ngày 12  tháng  8  năm 2013

 

 
QUY CHẾ TẠM THỜI
VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA VIỆN ĐIA LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 153/QĐ-ĐL ngày 12 tháng 8  năm 2013 của Viện trưởng Viện Địa lý)

 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về việc quản lý và sử dụng tài sản của Viện Địa lý

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các phòng, trạm, cán bộ, viên chức và người lao động trực thuộc Viện.

Điều 2. Tài sản thuộc Viện

1. Tài sản có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước được giao cho Viện quản lý, sử dụng;

2. Tài sản từ các chương trình, dự án, đề tài và các hoạt động khác do Viện chủ trì thực hiện;

3. Tài sản được tặng, cho;

4. Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý và sử dụng tài sản

1. Viện thống nhất việc quản lý tài sản của các phòng, trạm. Phòng QLTH quản lý chung về mặt hiện vật, sổ sách, hồ sơ, giá trị của tài sản; thực hiện các thủ tục giao, nhận, điều chuyển, thanh lý tài sản.

2. Việc sử dụng tài sản phải đúng mục đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm và hiệu quả.

3. Tài sản sử dụng phải được giữ gìn, bảo quản tốt.

(xem tiếp trong file đính kèm mục Tài liệu lưu hành nội bộ)
Liên kết website khác