Quyết định v/v ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP của Chính phủ về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

15/02/2019 11:59

Toàn văn Quyết định có thể được tải về tại đây.

Liên kết website khác