Tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

21/09/2017 12:59
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có Công văn số 268-CV/BTG gửi các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối về việc tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII, Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN có công văn số 191 CV.ĐUVHL ngày 24 tháng 8 năm 2017 gửi các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc về việc tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Chi ủy Viện Địa lý đề nghị các đảng viên và cán bộ trong Viện tham khảo, học tập và quán triệt các tinh thần và chỉ đạo của Nghị quyết.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 37-HD/BTGTW tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 5, khóa XII

 

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 (khóa XII) đã ban hành 3 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nghị quyết số 11-NQ/TW về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Để góp phần triển khai hiệu quả 3 Nghị quyết trên, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Giúp cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nắm vững quan điểm phát triển kinh tế được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và được cụ thể ở 3 nghị quyết nêu trên.

- Nâng cao nhận thức về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của từng Nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận xã hội trong triển khai thực hiện.

- Đề cao vai trò của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; trách nhiệm tổ chức triển khai của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể; ý thức vươn lên của doanh nghiệp, doanh nhân và mỗi công dân.

- Công tác tuyên truyền cần chủ động, tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo; kết hợp lồng ghép với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân thời gian qua; những tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân.

2. Những quan điểm cơ bản của 3 Nghị quyết; làm rõ sự chỉ đạo mạnh mẽ của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay về yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đối với công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế đất nước; cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phân tích những điểm mới trong quan điểm chỉ đạo của Đảng ta ở 3 nghị quyết trên.

3. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (đặc biệt những điểm mới của Nghị quyết).

4. Chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện 3 Nghị quyết; chỉ rõ những điểm mới trong tổ chức thực hiện.

5. Phản ánh khó khăn, bất cập trong triển khai thực hiện 3 Nghị quyết.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN   

1. Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Xây dựng các phóng sự, chuyên đề, mở chuyên mục, tổ chức bài viết có chiều sâu về từng nội dung trên các phương tiện thông tin đại chúng: Hệ thống báo viết, tạp chí; báo hình, báo nói; báo mạng của Trung ương, các ngành, địa phương.

- Tổ chức tọa đàm, trao đổi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mời các chuyên gia kinh tế trực tiếp giới thiệu về 3 Nghị quyết, phân tích, làm rõ những vấn đề liên quan.

 2. Tổ chức hội nghị quán triệt, học tập 3 nghị quyết; giới thiệu các chuyên đề liên quan đến 3 Nghị quyết: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt 3 Nghị quyết trên và biên soạn các tài liệu học tập. Trên cơ sở Hướng dẫn số 36-HD/BTGTW ngày 12/6/2017 và các tài liệu học tập của Ban Tuyên giáo Trung ương, các cấp ủy chỉ đạo và tổ chức tốt các hội nghị quán triệt, học tập 3 Nghị quyết ở bộ, ngành, địa phương, đoàn thể mình.

 3. Tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên sâu: Các bộ, ban, ngành trung ương, các cơ quan chức năng, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, các địa phương tùy theo tình hình cụ thể tổ chức thảo luận sâu về các nội dung cơ bản, những quan điểm chỉ đạo, những điểm mới và các giải pháp của 3 Nghị quyết này và gắn với tình hình thực tế ở bộ, ngành, địa phương, đơn vị mình.

4. Tổ chức cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật, tác phẩm báo chí viết về các chủ đề thuộc 3 Nghị quyết; giới thiệu các doanh nhân, các mô hình kinh tế tư nhân điển hình, có thành tích xuất sắc ….

5.  Các hình thức tuyên truyền khác: Pano, áp phích, xây dựng các bộ phim tài liệu, các cuộc triển lãm nghệ thuật… xung quanh các chủ đề này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Xây dựng Hướng dẫn, Đề cương tuyên truyền một số điểm mới của từng  Nghị quyết.

- Xây dựng Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết.

- Phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương biên soạn hai loại tài liệu: Tài liệu nghiên cứu, học tập Nghị quyết dùng cho cán bộ, đảng viên và tài liệu Hỏi - Đáp dùng cho các tầng lớp nhân dân.

- Phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức một số hội thảo, tọa đàm chuyên đề về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong quá trình triển khai thực hiện 3 Nghị quyết.

2. Ban tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội

- Tham mưu cho các cấp uỷ chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền 3 Nghị quyết. Tuyên truyền Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện 3 Nghị quyết của ngành, địa phương, đơn vị.

- Tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tổ chức các hội thảo, tọa đàm về công tác tuyên truyền hoặc về tình hình triển khai thực hiện 3 Nghị quyết ở địa phương, bộ, ngành, đoàn thể.

- Đăng tin bài định hướng trên bản tin sinh hoạt chi bộ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền ở địa phương, đơn vị.

- Nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện 3 nghị quyết; phát hiện những ý kiến, đề xuất hay và những vấn đề nảy sinh.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng công tác thông tin tuyên truyền; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cho phóng viên, biên tập viên được phân công theo dõi, phản ánh việc triển khai thực hiện 3 Nghị quyết.

5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương  và các cơ quan liên quan chỉ đạo hướng dẫn tổ chức hoạt động văn hóa, du lịch, triển lãm, cổ động trực quan… giới thiệu về kết quả thực hiện 3 Nghị quyết.

6. Các bộ, ngành Trung ương khác, đặc biệt là các bộ ngành kinh tế chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương tuyên truyền chương trình, kế hoạch hành động và phản ánh kết quả trong quá trình triển khai thực hiện 3 Nghị quyết.

7. Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương

- Nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, tin, bài phản ánh tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và 3 Nghị quyết; tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất của các cấp, các ngành, các địa phương.

- Phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và trong triển khai 3 Nghị quyết.

- Cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết.

- Chủ động trong thông tin, bảo vệ lợi ích quốc gia, doanh nghiệp, người tiêu dùng và góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trước các tình huống kinh tế  - xã hội phức tạp, nhạy cảm.

8. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

- Tuyên truyền, vận động phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

- Tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình hành động thực hiện 3 Nghị quyết.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa!

2. Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ chiến lược để phát triển nhanh và bền vững!

3. Nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo nguyên tắc thị trường, hiện đại, hội nhập quốc tế!

4. Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa!

5. Phát triển kinh tế tư nhân để giải phóng sức sản xuất và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển!

6. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ!

7. Phát huy phong trào khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa!

8. Phấn đấu đến 2020 có một triệu doanh nghiệp trong khu vực kinh tế tư nhân!

9. Phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của kinh tế tư nhân đạt 50% GDP vào năm 2020!

10. Phấn đấu đến năm 2030, hoàn thiện đầy đủ và vận hành có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa!

Xem toàn văn Hướng dẫn số 37-HD/BTGTW tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

Công văn số 3022-CV/BTGTW v/v tuyên truyền một số điểm mới của Nghị Quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII)
 
Liên kết website khác