Nghiên cứu đánh giá các yếu tố thủy thạc dộng lực ảnh hưởng đến các quá trình bồi, xói vùng cửa sông, ven bờ từ Quảng Nam đến Phú Yên trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng

Mã đề tài : KC09.03/16-20

Thể loại: Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Đình Châm

Thời gian thực hiện :

Đơn vị thực hiện : Viện Địa lý

Đơn vị quản lý : Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tổng kinh phí : 0 VND

Trạng thái : Đang triển khai

Nội dung :


 

Đề tài khác
Liên kết website khác