Phòng Tài nguyên nước mặt

15/09/2013 12:59

 

Lãnh đạo phòng
        Trưởng phòng:                 TS. PHAN THỊ THANH HẰNG
        Phó trưởng phòng:           TS. HOÀNG THANH SƠN
Liên lạc:  
Địa chỉ:                Phòng 201, nhà A27, Viện Địa lý
Phòng làm việc:   201 & 401, nhà A27, Viện Địa lý
Email:                  hangphanvn@yahoo.com
Số điện thoại:      +84-4-37568703


Chức năng, nhiệm vụ

 

 

 

Nghiên cứu những quy luật tự nhiên cơ bản về nước mặt (sông, hồ, đầm phá…), quy luật phân bố theo không gian và thời gian của tài nguyên nước trong cảnh quan nhiệt đới gió mùa của Việt Nam, xây dựng cơ sở khoa học quản lý tài nguyên nước phục vụ tổ chức lãnh thổ, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai

Nghiên cứu ứng dụng và triển khai nhằm khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước, phòng tránh thiên tai (lũ lụt, lũ quét, hạn hán) trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu; nghiên cứu chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ về thủy văn - Tài nguyên nước.

Tham gia thẩm định các dự án phát triển có tác động đến tài nguyên và môi trường nước theo lưu vực sông.

Thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên nước

Hợp tác quốc tế, tổ chức đào tạo cán bộ sau đại học, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành thủy văn học và phát triển nguồn nước.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Địa lý giao.

 

 

 


 


Cán bộ của phòng: Lực lượng nghiên cứu gồm 02 TS, 03 CN và 01 KTV.

 

 

 


1. TS. Phan Thị Thanh Hằng
2. TS. Hoa Mạnh Hùng
3. ThS. Trần Thị Ngọc Ánh
4. ThS. Ngô Thị Thanh Nga
5. CN. Nguyễn Quang Thành
6. KTV. Nguyễn Minh Châu
7. TS. Hoàng Thanh Sơn
8. ThS. Bùi Anh Tuấn
 

 

 

Các tin khác
Liên kết website khác