Thông tin về chương trình học bổng DAAD 2014

30/08/2014 12:59


Kính thưa quý vị! Các bạn thân mến!
Sehr geehrte Damen und Herren / Dear Sir or Madam,
liebe Kolleginnen und Kollegen / dear colleagues,
 
Chương trình học bổng DAAD dành cho Việt nam niên khóa 2015/16 hiện đã được công bố trên mạng.
das Stipendienangebot des DAAD für Vietnam für das akademische Jahr 2015/16 ist jetzt online verfügbar. / The DAAD scholarhip offer for the academic year 2015-16 is available in the internet now
 
Chúng tôi rất vui nếu quý vị và các bạn có thể thông báo rộng rãi thông tin này tại cơ quan mình cũng như chuyển cho các đơn vị quan tâm.
Wir würden uns freuen, wenn Sie dieses  in Ihrer Institution bekanntmachen und an interessierte Partner weiterleiten können. / We would be very pleased if your would distribute this information within your institution and forward it to interested partners.
 
Thông tin thêm 
Sonderankündigung / Special announcement:
Ngoài ra chúng tôi cũng rất vui vì chương trình đặc biệt "Quản lý nguồn nước bền vững" đã được mở rộng thêm ngoài Việt nam sang các nước Lào, Căm pu chia và Miến Điện
Darüber hinaus freuen wir uns, dass das Stipendienangebot im Sonderprogramm „Nachhaltiges Wassermanagement“ von Vietnam auch auf Laos, Kambodscha und Myanmar erweitert wurde. /Additionally, we are pleased that the special scholarship scheme „Sustainable Water Management“ has been extended f-rom Vietnam to Laos, Cambodia and Myanmar, too: www.daad.de/water-scholarships
 
Thông tin cụ thể về từng chương trình, đối tượng, điều kiện xin học bổng, hạn nộp hồ sơ xem tại đây:
Genauere Informationen zu den einzelnen Programmen, ihren Zielgruppen, Bewerbungsvoraussetzungen, Fristen finden Sie hier. / Detailed information on all programmes, target groups, application requirements, deadlines are available here.
1.      Trang chủ của DAAD Đức
      Zentrale DAAD-Webseite / DAAD website (head office Bonn):
Truy cập vào ngân hàng dữ liệu học bổng mới
      Nutzen Sie die neue Stipendiendatenbank / Make use of the new scholarship data base: www.funding-guide.de 
Nhập tên nước (Việt nam) để xem thông tin về các chương trình hỗ trợ của DAAD cũng như của một số tổ chức tài trợ chọn lọc khac
       Geben Sie Ihr Herkunftsland ein und erhalten Sie alle Informationen zu den DAAD-Förderprogrammen und auch zu Programmen anderer ausgewählter Förderorganisationen. / Choose your country of origin and receive all information on DAAD funding schemes as well as schemes f-rom other se-lected funding organisations.
 
2.       Trang chủ của VP DAAD Hà nội
      Webseite der Außenstelle Hanoi /DAAD Hanoi website:
Tìm hiểu thông tin chi tiết bằng tiếng Việt về học tập - nghiên cứu tại Đức cũng như hướng dẫn về từng bước đăng ký hồ sơ
       Sie finden detaillierte Informationen auf Vietnamesisch zu Studium und Forschung in Deutschland sowie Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu Bewerbungsverfahren unter / You will find detailed information in Vietnamese regarding study and research in Germany as well as step-by-step-guidlines for application procedures underwww.daadvn.org/hocbong
 
3.      Tư vấn tại VP DAAD Hà nội
            Beratung an der DAAD-Außenstelle Hanoi / Consulting at the DAAD Regional Office Hanoi:
Có thời gian và cán bộ tư vấn cho từng chương trình riêng
      Für die einzelnen Programme gibt es feste Beratungszeiten und Ansprechpartner. / There are fixed consultation hours and contact persons. 
a) VP DAAD Hà nội
        Außenstelle Hanoi / Regional Office Hanoi: www.daadvn.org/vi/
b) Trung tâm thông tin tư vấn HCMC
        Informationszentrum HCMC / Information Centre HCMC: http://ic.daad.de/hcmc/
 
Xin cảm ơn và chào trân trọng!
Vielen Dank und mit besten Grüßen / Many thanks and best regards,
Liên kết website khác