Viện Hàn lâm KHCNVN thông báo đề xuất hợp tác với Hungary

06/10/2015 12:59
Ngày 30/9/2015, Viện Địa lý nhận được công văn số 1947/VHL-HTQT của Ban hợp tác Quốc tế, Viện Hàn lâm về việc đề xuất hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học Hungary. Lãnh đạo Viện sao gửi các phòng để nghiên cứu đề xuất.

Theo đó, hồ sơ đề xuất nhiệm vụ (theo Quyết định số 333/QĐ-VHL, ngày 4/3/2013) bao gồm:

1. Đề cương bộ hồ sơ đề xuất (phụ lục 1a)

2. Đơn đăng ký nhiệm vụ (phụ lục 2)

3. Lý lịch khoa học của chủ nhiệm phía Việt Nam (phụ lục 3) và của đối tác nước ngoài

4. Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của đơn vị chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam (phụ lục 4) và của đối tác nước ngoài.

5. Giấy tờ xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Hồ sơ đóng thành quyển theo thứ tự trên, gồm 10 quyển (1 bản gốc, 9 bản photo) kèm theo công văn của Viện Địa lý, gửi lên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam truớc ngày 25/10/2015.


 
Liên kết website khác